Evren

Olasılıklı (Kuantumblok) Evren teorisi Allah’ın yaratmadan önce dilemesi bağlamında, evreni gelecek hakkındaki bilgisini kesinleştirmeden sadece tüm potansiyel ve ihtimalleri ile tasavvur etmesine dayanmaktadır. Evrende şekillenen formlar Allah’ın ilahi ilminde veya ilahi zihninde kesinleşmiş birer tasarım değil aksine neler olabileceklerine yönelik bir tasavvurdur.
Kuran’da anlatılan evren yapısı kuantumblok evrendir. Bu evren genişleyen fakat sonu geleceği için bilinene, sonu geleceği bilindiği için ulaşacağı boyut sonlu olan yarı dinamik bir evrendir. Evrenin genişlemesi Allah’ın geleceği belirlemesi değil evrenin yeni olasılıklara (seçimlere ve hükümlere) bağlı olarak büyümesidir… Bu bağlamda Kuantumblok evren, Allah’ın evreni hesaplayıp gördüğü için bilmesini tek bir zaman serisi üzerinden değil her an değişen sonsuz kadar çok zaman akışını (senaryo veya paralel evreni) aynı anda bilmesidir. (2C, sf. 155)

Evrim

Bu kitap ile Evrim Teorisinin bilimin yanında dinin de konusu olabileceğini ve teorinin Kuran’a aykırı olmadığını izah edilmektedir. Hz. Âdem’in göklerden indirilmediğini aksine Âdem’in yaşam cevheri olan ilk hücre olduğu Kuran ayetleri üzerinden gösterilmektedir. Yarış formatında geçen evrimleşme süreci ve bu yarışın kuralları yine Kuran ayetleri üzerinden izah edilmiştir.
Kuran’da insanın yaratılışının Âdem’in cennete yaratılmasından ayrı olarak anlatılması ve insanın yaratılışına dair bu anlatımın dünyanın antik geçmişinden başlatılması, önce çamurun farklı hallerine değinilen bir aşamadan geçerek dünyadan canlanması ve sonraki aşamada fotosentez yapan bitkiler gibi yerden yetiştiği bir süreçten geçmesi esasen yaşamın nasıl başladığının anlatılmasıdır. Buradan çıkan sonuç; Âdem’in sadece insanların değil tüm canlı hayatın kaynağı olduğudur. Âdem cevheri, insan yanında kaplanlarda ve sedir ağaçlarındaki canlılığın da kaynağıdır. (3Bl. Sf.181)
Allah bedenlerin dünyadan şekillenmesi sürecini, kendi varlık kanunlarına tabi olan doğa içinden “yarışı kazananlar”, yani doğaya uyum ağlayanların varlığına müdahale etmeyerek sağlamıştır. Kuran’da Hedefli Evrimleşme olarak isimlendirdiğimiz bu oluş süreci, kritik birçok detayı verilerek anlatılmıştır. (3.Bl. sf.172) Hedefli Evrimleşme; Allah’ın insan için arşta dilediği fikrin (ideanın) evrende takdir ile yaratmasına bağlı olarak beden (form) kazanarak canlanması ve bu temel formun kendisine verilen (yüklenen) potansiyeli kullanarak ve dünyada çeşitlenerek Allah’ın ilminde insan için tasavvur ettiği fonksiyonaliteye ulaşma çabasıdır. (3.Bl. sf.203)

İnsan

İnsanın vahşi maymunsudan medeni bir hale doğru evrimleşerek ilerlediği, pek çok fosil, tarihi kalıntı ve buluntu ile tespit edildiği için insanın şempanzeler ile ortak ataya sahip olduğu doğrudur. Buna rağmen insanın maymundan türediği söylenemez. Türem veya üreme fiili aynı cinsten canlıların çiftleşmesine dayanır. İnsan şempanze veya maymundan türemiş değil onlardan ayrılmıştır. İnsanın inşa süreci, ayrılan bu tek bireyden çeşitlenen alt türlerin evrimleşme sürecidir. (3.Bl. sf.196) İnşa sürecinin sonunda ipi göğüsleyen insan türü “kazanan soy” seçilmiştir. İnşa, yarışı kazanan insan türünün seçilmesiyle son bulmuştur. Hz.Âdem ve Hz. Havva’ya dayanan insan soyunun bilimsel ismi Homo Sapiens’dir. (3Bl. Sf.204)
Allah’ın milyarlarca canlıyı teker teker tasarlaması gereksizdir çünkü O sonsuz ilim sahibidir. Temel husus; Allah’ın yaratmadan önce gelecek hakkındaki bilgisini kesinleştirmemiş olması ve sadece yaratmayı dilediği her fikir için gerekli olan işlevselliği tasavvur etmesidir. (3.Bl. sf. 222) Hedefli evrimleşme doğada var olan canlıların önceden belirlenmesi değil genlerin yarışarak istenen işlevselliği sağlayacak uzuv ve organları bir beden üzerinde etkin ve istenen görevi yapar hale getirmesidir. (3.Bl. sf.225) Ayet ile bildirildiği gibi Allah’ın insanı dilediği “herhangi bir surette düzenlemesi” arşta tasavvur ettiği işlevselliğe dünyada ulaşan formu insan olarak anması ve vereceği sorumluluk için seçmesidir.(3.Bl.Sf.228)
Diğer başka hiçbir canlıda görülmeyen bilinçli farkındalık ve tüm dinlerde görülen ruh sahibi olmaları olgularından yola çıkarak özgür iradenin nasıl şekillendiği ve insanın psişik, psikolojik ve manevi yapısını oluşturan fakültelerden oluşan nefsin mimarisini ve işleyiş mekanizması tüm detayları ile kitabın 4’üncü bölümde anlatılmıştır. Kitabın 5’inci bölümde ise insanın metafizik âlemden hangi bilinçdışı etkilere nasıl maruz kaldığı, Allah’ın hükümleri ve insanın özgür iradesinin birlikte işleyişine dair detaylı izahat verilmiştir.

Kitabın İçeriği Hakkında Bilgi Almak İstiyorsanız Lütfen Tıklayın!

Blog yazılarımızdan bilgi almak isterseniz mail adresinizi girin.

ALLAH HAYATI NİYE YARATTI?

Satın Al

Kitabımızı güvenle satın alabilirsiniz! Pazaryerleri sayesinde satın alma işlemi, kolay ve güvenli bir şekilde tamamlanır ve kitabınız hızlı bir şekilde kapınıza teslim edilir.

İletişim

Email: info@allahhayatinedenyaratti.com